Breed lesaanbod

IKC De Triangel zorgt voor een brede ontwikkeling van de kinderen en biedt een breed lesaanbod. 

Kunst- en cultuurprofiel

Een goed evenwicht tussen de ‘leervakken’ en ruimte voor creativiteit vinden wij belangrijk. Binnen ons onderwijs hebben we daarom veel aandacht voor kunst en cultuur en bieden wij cultuureducatie met kwaliteit (CMK). Dit is een mooi lesaanbod op het gebied van kunst, theater en muziek; een meerwaarde voor de totale ontwikkeling van uw kind. En dit is onder andere te zien tijdens de optredens op het Triangelpodium. Uw kind krijgt muziekles volgens de methode ZangExpress. Via het CKC-aanbod gaat uw kind jaarlijks naar een theater- of dansvoorstelling.

We hebben een schoolbibliotheek, waar uw kind een boek kan uitzoeken. Dit boek wordt in de klas gelezen tijdens de leesmomenten, maar ook mag dit boek thuis gelezen worden. De kinderen van het speeltaalhuis en de BSO maken ook gebruik van onze schoolbibliotheek.

Engels vanaf groep 1

Engels is wereldwijd de meest gebruikte taal. Een goede beheersing van deze taal is dan ook erg belangrijk voor later. Uw kind leert spelenderwijs – met liedjes en spelletjes – Engels vanaf groep 1. Zo creëren we een goede basis!
 

Burgerschap op IKC De Triangel

Per 1 augustus 2021 is de wettelijke opdracht burgerschap aangescherpt. In onderstaand stuk is beschreven hoe wij vormgeven aan ons burgerschapsonderwijs.

Missie

“Samenleven kun je leren. Thuis, op straat en natuurlijk op de basisschool. Burgerschapsonderwijs is dan ook een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling en vorming van onze leerlingen. IKC De Triangel biedt een respectvolle oefenplaats, waarin geoefend wordt met vaardigheden, houdingen en kennis, waardoor leerlingen actief en positief deelnemen aan de samenleving. Kinderen ontdekken samen met hun leeftijdsgenoten hoe zij zorgen voor hun omgeving, dichtbij huis en ver weg. Ze leren omgaan met elkaar, met verschillende culturen en waarden en normen. Het is onze missie dat onze leerlingen inzien dat burgerschap belangrijk is en dat ze zelf een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Bij ons op school leren de kinderen goed voor zichzelf te zorgen, voor anderen en de wereld om hen heen. Zo ontwikkelen ze zich tot burgers en wereldburgers.”   

Visie

Op IKC De Triangel zien we burgerschap niet als een apart vak, maar als een manier van omgaan met onze leerlingen en lesgeven. We dagen leerlingen uit om na te denken over hun rol als burger in de maatschappij. (Participatie) Aandacht besteden aan burgerschap betekent dat leerlingen het belang leren van democratie, participatie en identiteit in de Nederlandse samenleving. Onze samenleving kent veel verschillende culturen en religies (identiteit). Het is dan ook belangrijk dat leerlingen al op jonge leeftijd hun verantwoordelijkheid leren nemen, in onze democratische samenleving.   Burgerschap is op onze school dus geen apart vak, maar komt in het gehele curriculum terug. Tegelijkertijd ligt de focus met name op respect voor de medemens en omgeving. We vinden het belangrijk dat:  

 • er betrokkenheid is met de samenleving;
 • leerlingen verantwoordelijkheid zijn voor elkaar en de omgeving (natuur);
 • leerlingen hun mening op een respectvolle wijze kunnen geven;
 • kennis van andersdenkenden leidt tot begrip voor de ander;
 • wij als schoolteam het goede voorbeeld moeten geven (voorbeeldfunctie);
 • het onderwijs ‘breed’ wordt aangeboden: ook gericht op vorming van de persoonlijkheid;
 • de leerlingen zich zo willen ontwikkelen dat ze (later) goed functioneren in de maatschappij;
 • het woord ‘samen’ voor ons een kernbegrip is.

Leerplan Burgerschap - IKC De Triangel

Op IKC De Triangel beschouwen we burgerschap als een belangrijk en wezenlijk onderdeel van ons onderwijsprogramma. Veelal bieden we de kerndoelen van burgerschap geïntegreerd en thematisch aan in ons leesonderwijs en vanaf 2024-2025 ook in de wereldoriënterende vakken, daarnaast wordt er ruimschoots aandacht gegeven aan burgerschap tijdens de sociaal emotionele lessen (Kwink) en de lessen levensbeschouwing gegeven door een daarvoor opgeleide docent.

De lessen levensbeschouwing worden vanaf groep 1 aangeboden door een docent vanuit het humanistisch vormingsonderwijs (HVO). HVO heeft twee duidelijke doelen:

Sociale levenskunst: kinderen leren omgaan met zichzelf (gedachten, gevoelens, gedrag) en met hun medemensen (familie, vriendjes en vriendinnetjes, klasgenoten).

Sociaal en ecologisch burgerschap: kinderen leren omgaan met het grotere geheel van de samenleving en de (natuurlijke) wereld om zich heen. Kinderen leren spelenderwijs dat ze daarbij keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes.

Vanuit humanistische uitgangspunten leren onze leerlingen op een kritische en creatieve manier omgaan met vragen die betrekking hebben op waarden en normen en worden ze gestimuleerd tot zelfstandig oordelen en handelen. Daardoor zijn onze leerlingen in toenemende mate in staat om zin en vorm te geven aan hun eigen leven en dat van anderen. Dit zijn doelen die per definitie nooit volledig meetbaar en haalbaar zijn, het zijn procesdoelen of ontwikkeldoelen. Kinderen worden uitgerust met de kennis, vaardigheden én houding om zich gaandeweg steeds beter zelf te kunnen vormen. Tijdens deze lessen zijn ook onze kernwaarden “verdraagzaamheid & tolerantie” leidend en zorgen we voor een “echte” oefenplaats voor onze leerlingen waar zij leren invulling te geven aan de ontwikkelpunten die van belang zijn voor onze populatie.

Burgerschapsonderwijs is een kerntaak. De wet introduceert de begrippen: doelgericht, samenhangend en herkenbaar. Deze termen vormen het uitgangspunt van ons denken en op basis hiervan hebben we door middel van de bouwstenen (voorstel curriculum.nu) beschreven hoe we vorm geven aan het burgerschapsonderwijs op IKC De Triangel.

De bouwstenen zijn:

 1. Vrijheid en gelijkheid:  Leerlingen leren van, door en over de waarden van de democratische rechtsstaat. Dit begint met regels/afspraken in de eigen leefomgeving en breidt uit naar de publieke ruimte en samenleving
 2. Macht en inspraak:  Leerlingen leren manieren waarop ze besluitvormingsprocessen op vreedzame wijze kunnen beïnvloeden. Ze maken kennis met macht en gezag en de wijze waarop dit georganiseerd is op verschillende niveaus.
 3. Democratische cultuur:  Leerlingen leren dat hun stem gehoord wordt en dat hun inbreng ertoe doet bij besluitvormingsprocessen in de groep. Zij ervaren dat de ander ook een stem heeft en ontdekken daarbij overeenkomsten en verschillen tussen mensen.
 4. Identiteit: Leerlingen ontdekken hun primaire en secundaire emoties, ambities, talenten en ontwikkelpunten. Ze raken bewust van identiteitsvormingsaspecten en reflecteren op tradities, vieringen en rituelen.
 5. Diversiteit: Leerlingen leren woorden te geven aan wat de ander doet en wil en ontdekken daarin overeenkomsten en verschillen. Ze leren onderlinge conflicten vreedzaam op te lossen. Ze maken kennis met levensbeschouwelijke stromingen.
 6. Solidariteit: Leerlingen ontwikkelen manieren om de eigen en de belangen van anderen te behartigen; alsmede uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling te herkennen en benoemen.
 7. Digitaal samenleven: Leerlingen leren over de effecten van de online wereld op hun identiteit, persoonlijke (online) leven en op de publieke sfeer. Ze leren kritisch en creatief denken over media-inhouden en -processen en daar ook naar handelen.
 8. Duurzaamheid:  Leerlingen leren in duurzaamheidskwesties over verschillende waarden en belangen en de gevolgen daarvan voor de leefomgeving, nu en later. Ze leren duurzame keuzes te herkennen en te reflecteren op hun eigen gedrag.
 9. Globalisering: Leerlingen verkennen hoe zijzelf, klasgenoten en andere mensen in Nederland verbonden zijn met andere delen van wereld en leren over internationale samenwerking.
 10. Technologisch burgerschap: Leerlingen leren over de invloed van technologische ontwikkelingen op henzelf en hun leefomgeving. Ze leren ethische kwesties te herkennen en gaan in gesprek over verschillende perspectieven, die ze zelf kunnen innemen. Leerlingen leren vraagstukken rond technologie te analyseren en er een mening over vormen. Ze zijn zich bewust van de invloed van technologische ontwikkelingen op hun eigen leven, dat van anderen, op politiek en samenleving.
 11. Denk- en handelwijzen:  Leerlingen leren kritisch denken en handelen, empathische vermogens, ethisch redeneren en communiceren. Deze denk- en handelwijzen worden toegepast in samenhang met de inhouden van de overige bouwstenen.   

Wilt u meer weten over ons burgerschapsonderwijs? Middels de link kunt u ons beleidsstuk burgerschap doorlezen: Beleid Burgerschap IKC De Triangel

 

Snel naar