Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van IKC De Triangel bestaat uit drie ouders en drie teamleden. De directeur woont als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag de MR-vergaderingen bij.

De MR werkt volgens het medezeggenschapsreglement. Voordat het bestuur een aantal zaken kan invoeren, wijzigen of afschaffen, heeft het de instemming dan wel het advies van de MR nodig.

De MR heeft als belangrijke taak mee te denken over het beleid van de school en vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Ieder jaar wordt er een jaarplan door de MR opgesteld.

De MR wordt vertegenwoordigd door de ouder- en personeelsgeleding.
Vanuit de oudergeleding nemen deel aan de MR;
Tonnie Konings 
Niels Meijer 
John Kolen
Vanuit de personeelsgeleding nemen deel aan de MR;
Kim van Toor
Heleen Lassche
Inge Bosman

De MR is onder andere via de email bereikbaar: mr.triangel@opoz.nl 
Snel naar